Kako postati lovac i šta znači biti lovac?

Tabela sadržaja

Da bi građanin Srbije postao lovac između ostalog mora položiti LOVAČKI ISPIT.

Deo lovačkog ispita se odnosi na Lovačko oružje, municija, LOVNA BALISTIKA, MERE SIGURNOSTI i prvU pomoć U LOVU  i obuhvata pitnja:

  1 . Šta u smislu zakona obuhvata pojam oružje ?

  2 . Šta je lovačko oružje ?

  3 . Ko izdaje odobrenje za nabavljanje, držanje i nošenje lovačkog oružja i municije ?

  4 . Ko može dobiti dozvolu na nabavljanje, držanje i nošenje lovačkog oružja i municije ?

  5 . Ko vrši obuku rukovanja oružjem ?

  6 . Šta obuhvata obuka za rukovanje oružjem ?

  7 . Šta je oružni list ?

  8 . Kako je razvrstano lovačko oružje ? 

  9 . Od kojih delova se sastoji lovačka pupka sa glatkim cevima- sačmarica ?

10 . Od kojih delova se sastoji lovačka puška sa žlebljenom cevi – karabin ?

11 . Šta su kombinovane lovačke puške ?

12 . Koju ulogu ima glava kod puške sačmarice ?

13 . Kakvi su nišanski uređaji na lovačkim puškama ?

14 . Šta je optički nišan i čemu služi ?

15 . Šta je efikasni domet sačme i od čega ovisi ?

16 . Šta je kalibar lovačkog oružja, a šta kalibar lovačkog metka ?

17 . U čemu je razlika između kalibra lovačke puške sačmarice i lovačkog karabina ?

18 . Koji su najčešći kalibri kod lovačkih pušaka sačmarica ?

19 . Od kojih delova se sastoji metak za lovačku pušku sačmaricu ?

20 . Od kojih delova se sastoji metak za lovački karabin ?

21 . Šta je posip sačme ?

22 . Kako se obeležava-označava sačma za lovački metak ?

23 . Šta je početna brzina sačme ili kugle (taneta) ?

24 . Koliki je efikasni domet kugle (taneta)  iz lovačkog

karabina i od  čega  zavisi ?

25 . Od čega zavisi putanja kugle (taneta)  ?

26 . Šta je pad zrna i koliko utiče na preciznost pogotka ?

27 . Šta izaziva nervni šok kod pogođene divljači ?

28 . Koliki je maksimalni, a koliki efikasni domet sačme

      ispaljene iz lovačke puške sačmarice i od čega zavisi ?

29. Kakve su oznake na lovačkom metku za lovačku pušku

      sačmaricu ?

30. Kakve su oznake na lovačkom metku za lovački karabin ?

31. Po čemu se razlikuje kugla  (tane)  za vojničku pušku

      od kugle-taneta za lovački karabin ?

32 . Šta je sačma i od čega se pravi ?

33 . Kakav oblik ima snop sačme pri izlasku iz cevi i puške ?

34 . Šta je ubrzica („schneller“) i čemu služi ?

35 . Šta izbacuje sačmu ili kuglu (tane)  iz lovačkog metka i cevi lovačke puške ?

36 . Kako se vrši gađanje lovačkom puškom sačmaricom ?

37 . Kako se vrši gađanje lovačkim karabinom ?

38. Kako postupa  stručni pratilac, pratilac u lovu  ili vođa grupe lovaca sa učesnikom u lovu,

     koji ne poštuje propisane mere bezbednosti u lovu ?

39. Kako se gađa divljač lovačkim karabinom pod uglom prema gore-dole(kosi hitac)  ?

40. Kolika je dužina preticanja prilikom gađanja divlje svinje u pokretu lovačkim karabinom ?

41 . Koja krupnoća sačme se koristi za odstrel sitne divljači ?

42. Koji kalibri lovačke municije se najčešće koristi za odstrel krupne divljači ?

43 . Šta izaziva hidrodinamički efekat kod pogođene divljači ?

44. Zbog čega se lovačko oružje mora redovno održavati ?

45. Šta predstavlja i čemu služi reducir u puški sačmarici ?    

46. O čemu lovac mora da brine kada mu je lovačko oružje u rukama ?

47. Šta je lovno streljaštvo i kakav značaj ima u lovstvu ?

48. Koje su lovno-streljačke discipline zastupljene u lovstvu ?

49. Šta je i od kakvog materijala se pravi „glineni golub” ?

50. Kakve nepokretne mete krupne dlakave divljači se gađaju i na kojoj daljini ?

51. Kakve pokretne mete krupne dlakave divljači se gađaju i na kojoj daljini ?

52. Šta je SKIT  (SKEET)  ?

53. Šta je TRAP (TRAP) ?

54. Šta je „lovačka šicara” ?

55 . Da li se  oružje može  dati na poslugu  drugom licu ?

56. Kako se postupa sa oružjem i municijom ?

57. Kako se čuva lovačko oružje i municija ?    

58. Da li je dozvoljeno nošenje oružja na javnim mestima ?

59. Koje su mere bezbednosti u lovu ?

60 . Kada se puni, a kada prazni lovačko oružje u grupnom lovu ?

61 . Kada se puni, a kada prazni lovačko oružje u pojedinačnom lovu ?

62. Kada se u kružnom lovu prestaje sa pucanjem na zeca u pravcu sredine kruga ?

63. Kada se puca na divlju svinju u lovu prigonom ?

Slede pitanja:Prva  pomoć  u lovu

64. Šta je prva pomoć u lovu ?

65. Koji su najčešći uzroci povrede učesnika u lovu ?

66. Koje su najčešće povrede učesnika u lovu ?

     itd ……..

Lovstvo Srbije,lovačke  asocijacije,  lovačke  organizacije  i  lovci  Srbije  više  od 125 godina organizovano  prate  razvoj  lovačkog  oružja,  municije  i  prateće  opreme  za lov i  veoma  brzo  prilagođavaju  mere bezbednosti  vezane  za  korišćrnje  toga  oružja  i  opreme.

Resorni ministar  za  lovstvo  takođe  je  propisao  te  mere  Pravilnikom o merama bezbednosti u lovu  („Službeni  glasnik RS”, broj 76/11).

Mera propisanih ovim pravilnikom moraju se pridržavati  pravna i fizička lica u lovištu. Korisnik lovišta svojim  aktom,  takođe propisuje i  preduzima sve mere kojima  će osigurati  bezbednost svih učesnika u lovu,  koji se organizovano vrši u lovištu sa kojim gazduje.

Mere bezbednosti kojih su dužni,  da se pridržavaju učesnici u lovu su:

     – da se lovačkim oružjem mora rukovati oprezno i odgo vorno;

            – da prilikom odlaska do mesta lova, prelaska na drugo mesto, kratkog prestanka lova, boravka u zatvorenim prostorijama lovačko oružje mora biti ispražnjeno i/ili prelomljeno;

– da se lovačko oružje puni posle znaka,  koji daje stručni pratilac  u lovu –  vođa grupe lovaca za početak lova, a prazni posle davanja znaka za završetak lova;

            – da se lovačko oružje puni leđa okrenutih učesni cima lova, tako da se drži koso usmereno nadole ili nagore;

            – da se lovačko oružje nikada ne sme uperiti prema drugom učesniku u lovu;

     – da nije dozvoljeno pucati na divljač koja se kreće u pravcu drugih učesnika u lovu i kada se drugi učesnici u lovu time ugrožavaju;

      – da se u grupnom lovu divljač ne sme pratiti sa uperenim lovačkim oružjem sve dok ne prođe liniju lovaca;

     – da se ubrzač okidanja („šneler”) i optički nišan sa uvećanjem preko  4 h  u grupnom lovu ne smeju koristiti;

     – da nije dozvoljeno divljač osmatrati pomoću optičkog nišana na lovačkom oružju;    –  da se prilikom nošenja napunjenog lovačkog oružja ruka ne sme držati na ustima cevi ili na obarači;

     – da se posle pada lovačkog oružja na zemlju ili u sneg lovačko oružje mora pregledati radi otklanjanja eventualnih začepljenja ili drugih oštećenja i nedostataka;

– da se mesto na koje je lovac raspoređen ne sme napuštati u vreme lova bez odobrenja stručnog pratioca, pratioca u lovu ili vođe grupe lovaca sve do završetka lova;

     – da su svi učesnici u lovu obavezni da na sebi imaju odgovarajuću obeležavajuću oznaku (traku na kapi  –  kapu  –  prsluk  –  obeležje na ramenom delu prsluka ili jakne) koja je

jarke narandžaste, žute, ljubičaste ili crvene boje.

     Lovački savez Srbije je takođe propisao mere bezbednosti (sigurnosti)  u lovu, koje je  obuhvataju:

      – Dužnost organizatora lova je da upozna sve učesnike u lovu sa pravilima sigurnosti u lovu.

      – Divljač je dozvoljno loviti lovačkim oružjem i lova čkom municijom;    

      – Oružjem se mora rukovati oprezno i odgovorno;

     – Prilikom odlaska do mesta lova,  prelaska na drugo mesto, kratkog prestanka lova, boravka u zatvorenim prosto rijama puške se moraju isprazniti,  odnosno prelomiti;

     – Puška se puni okrenutih leđi učesnicima lova, tako da se  puška  drži koso, usmerena  sa  cevi(ma) na dole ili gore;

       – Cev puške se nikada ne sme uperiti prema drugom

lovcu – licu;

     – Nije dozvoljeno pucati na nisko leteću divljač, ili na divljač koja se kreće u pravcu drugih lovaca i kada se oni time ne  ugrožavaju;

     – Nije dozvoljeno pucati na vodu, led ili smrznuto zemljište u pravcu drugih lovaca  –  lica;

      – U grupnom lovu, divljač se ne sme pratiti sa uperenom puškom, sve dok ne prođe linija postavljenih lovaca;

     – Ubrzač okidača (šneler) u grupnom lovu se ne sme koristiti;

     – Nije dozvoljeno divljač osmatrati pomoću optičkog  nišana na pušci;

     – Prilikom nošenja oružja ruka se ne sme držati na ustima cevi ili na okidaču (obarači);

     – Posle pada, puške na zemlju ili u sneg, odnosno podizanja puške, mora se pregledati usta cevi,  radi otklanjanja eventualnih začepljenja;

  • Pre početka lova svakog lovca upoznati sa mestima stajanja  susednih lovaca i upozoriti ih na zabranu pucanja u  tim  pravcima;

     – Prilikom učešća u kružnom lovu i u prigonu, puška  se  mora držati u položaju koso  prema  dole ili koso  prema  gore.

     – Nije bezbedno pucati nisko i u trsku,  a ni zaostajati.

– Nije dozvoljen lov divljači  u  vreme kada je vidljivost znatno smanjena, usled magle, jake kiše, snega i slično i noću, jedan sat pre izlaska i jedan sat posle zalaska sunca, osim divnje  svinje, vuka, šakala i lisice  u noći sa mesečinom, dočekom  na čeki.

     – Mesto na koje je lovac raspoređen ne sme se napušta ti bez odobrenja stručnog pratioca ili vođe grupe lovaca do završetka lova;

– Lovostajem zaštićena divljač i  predatori,  mogu  se odstreliti samo lovačkim oružjem i lovačkom municijom  odgovarajućeg punjenja, koji odgovaraju odredbama  Zakona o divljači i lovstvu.

Povećanoj bezbednosti u lovu pored navedenog doprinosi i korišćenje udobne i komotne odeće i obuće, ali i korišćenje dodatne opreme u lovu (lovačka stolica, lovački štap sa rašljama za gađanje, ranac, pribor za izvlačenje i nošenje).

Živko Radisavljević

Diplomirani inžinjer šumarstva. Savetnik za šumarstvo i lovstvo u penziji

Zaprati
Obavesti o
0 Komentari
Inline Feedbacks
Pogledaj sve komentare
Možda će te i ovo zanimati

Budite u toku sa lovačkim novostima, pridružite se viber grupi Lovački Magazin!