Licenciranje lovaca – Pitali smo ostale saveze u regionu

Tabela sadržaja

Savez Lovackih organizacija Bosne I Hercegovine

Program za polaganje Lovačkog ispita (u daljnjem tekstu: Program), štampan je uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio, a sadrži slijedeće teme: – zakonski propisi iz oblasti lovstva; – rasprostranjenost i biologija divljači; – planiranje, i organizacija u lovnom gospodarstvu; – lovačko oružje, osnovi balistike i lovnog streljaštva i lovačka oprema; – trofeji divljači, obrada i ocjenjivanje; – lovna kultura; – lovna kinologija; – načini korištenja lovišta; – bolesti divljači i lovačkih pasa; – prva pomoć u lovu.U skladu sa Programom iz stava 1. ovog člana, Lovački savezi dužni su sačiniti Priručnik za polaganje lovačkog ispita (u daljnjem tekstu: Priručnik).Teme iz stava 1. ovog člana osnov su za oblikovanje ispitnih pitanja na provjeri znanja.Lovački ispit (u daljnjem tekstu: ispit) se polaže pismeno rješavanjem testa i usmeno.

Ispit se polaže pred Komisijom za lovački ispit (u daljnjem tekstu: Komisija) koju na prijedlog lovačkih saveza posebnim rješenjem imenuje federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (u daljnjem tekstu: federalni minister Ispit se polaže po isteku pripravničkog staža, koji traje godinu dana računajući od dana sticanja statusa pripravnika, odnosno prijema u lovačko udruženje.Punoljetni državljanin BiH, koji nema položen ispit, učlanjenjem u lovačko udruženje stiče status pripravnika.Član lovačkog podmlatka lovačkog udruženja do sticanja punoljetnosti ima status mlađeg pripravnika.Mlađi pripravnik, koji je u kontinuitetu imao ovaj status duže od tri godine, a u posljednjoj godini prije sticanja punoljetnosti vodio dnevnik, stiče uvjet da može polagati ispit.Mlađi pripravnik, koji je kraće od tri godine imao ovaj status, sticanjem punoljetnosti dobiva status pripravnika.

Lovacki Savez Republike Srpske

Pravo na polaganje lovačkog ispita imaju punoljet-na lica koja su primljena u lovačko udruženje kao lovci pripravnici, koja su po mišljenju mentora uspješno obavila pripravnički staž u trajanju od godinu dana i uspješno prošli obuku, što se vidi iz dnevnika lovca pripravnika.

Lovac pripravnik stiče pravo za punopravno članstvo u lovačkom udruženju polaganjem lovačkog ispita. Obuka za lovce pripravnike organizuje se najmanje dva puta godišnje po regijama. Lovačko udruženje vrši prijem pripravnika jednom godišnje, i to do 1. aprila tekuće godine. Lovcu pripravniku izdaje se članska karta “lovac pripravnik”.

U toku pripravničkog staža lovac pripravnik obavezan je da pohađa obuku iz teorije i iz praktičnog dijela.  Obuku iz teorije organizuje Savez, a sprovode je istaknuti stručnjaci iz oblasti lovstva i lovne privrede, koji imaju VII stepen stručne spreme i koji su tokom studija položili ispit iz predmeta lovstvo ili lovna privreda.

Obuka iz teorije traje 14 nastavnih časova, i to po sljedećim oblastima:

1) zakonski propisi o lovstvu, oružju, municiji i zaštiti prirode,

2) uzgoj, zaštita, biologija i ekologija divljači,

3) uređenje i korišćenje lovišta i planiranje u lovstvu,

4) osnovi lovne kinologije,

5) lovačko oružje i municija, balistika, oprema za lov i lovačka etika

6) osnovne bolesti kod divljači i lovačkih pasa,

7) trofeji divljači, obrada trofeja i ocjenjivanje i

8) prva pomoć u lovu

Lovačko udruženje dužno je da lovcu pripravniku za vrijeme pripravničkog staža obezbijedi mentora, iskusnog lovca iz lovačkog udruženja, koji ima sposobnost da svoje znanje uspješno prenese na lovca pripravnika. Obuka iz praktičnog dijela ogleda se u aktivnom učešću lovca pripravnika na uzgoju divljači, zaštiti divljači i uređenju lovišta.

Pripravnik, uz obavezno prisustvo mentora, prisustvuje u lovu na divljač visokog lova, divljač niskog lova i u akcijama uklanjanja predatora, bez prava odstrela divljači.

Troškovi obuke pripravnika podmiruju se iz upisnine. Lovački ispit sastoji se od pismenog i usmenog dijela. Pismeni dio ispita se polaže testiranjem, a vrijeme trajanja testa je 90 minuta. Jedinstvenu listu pitanja za polaganje lovačkog ispita sa brojem bodova utvrđuje Savez uz pribavljeno pozitivno mišljenje Ministarstva.

Savez dostavlja obaveznu literaturu pod nazivom “Testovi za polaganje lovačkog ispita” lovačkom udruženju za kandidate koji izlaze na lovački ispit najkasnije u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za polaganje lovačkog ispita.

Ukupan broj poena na testu je 60. Kandidat koji osvoji od 0 do 44 poena nije položio lovački ispit, kandidat koji osvoji od 45 do 54 poena upućuje se na usmeni dio ispita, a kandidat koji osvoji od 55 do 60 poena položio je ispit i ne izlazi na usmeni dio.

Troškove obuke i polaganja lovačkog ispita Savezu plaća lovačko udruženje iz sredstava koje je kandidat uplatio za upisninu, i to prije polaganja lovačkog ispita Lice koje je lovački ispit položilo u inostranstvu i FBiH u vremenu kada nije bilo član lovačkog udruženja na području Republike Srpske, a o tome posjeduje odgovarajuće dokaze, oslobođeno je pripravničkog staža i polaganja pismenog dijela lovačkog ispita, ali je obavezno da polaže usmeni dio lovačkog ispita iz zakonodavne i normativne oblasti DODATNIH EDUKACIJA I OBUKA NEMA

Lovacki savez Crne Gore

Lovački ispit polaže se prema programu lovačkog ispita, koji sadrži sljedeće predmete:

1) Zakon o divljači i lovstvu;

2) lovačku etiku i lovačke običaje;

3) rasprostranjenost i biologiju divljači;

4) planiranje, organizaciju i gazdovanje lovištem;

5) lovačko oružje, municiju i opremu, osnove balistike i lovnog streljaštva;

6) lov divljači i postupanje sa odstrijeljenom divljači;

7) lovačke trofeje;

8) lovnu kinologiju;

9) bolesti divljači i lovačkih pasa;

10) prvu pomoć u lovu

Ispiti se  polaže usmeno.

Prije početka polaganja ispita, sekretar komisije, uvidom u lični kartu ili drugu ispravu, utvrđuje identitet kandidata. Ocjenjivanje kandidata vrši se za svaki predmet posebno, opisnom ocjenom “položio ispit” ili “nije položio ispit”. Kandidat koji nije položio odgovarajući predmet ima pravo prigovora ispitnoj komisiji u roku od 48 sati, nako saopštavanja rezultata o polaganju ispita.

Na osnovu pojedinačnih ocjena ispitna komisija utvrđuje opštu ocjenu “položio ispit” ili “nije položio ispit”. Kandidat koji nije položio ispit iz najmanje dva predmeta može polagati popravni ispit. Popravni ispit polaže se u roku koji ne može biti kraći od 30 dana a duži od 90 dana od dana polaganja ispita.

Visina troškova za polaganje ispita utvrđuje se u iznosu od 1/10 prosječne zarade u Crnoj Gori u godini koja predhodi godini polaganja ispita. Zanimljivo je da  Kandidat podnosi zahtev za polaganje ispita direktno  savezu , a o pripravnicki staž nije predviđen . Takože je zanimljivo da postoji POLAGNJE SOKOLARSKOG ISPITA .

Dodatnih i naknadnih edukacija i obuka NEMA

Lovacki savez Slovenije

Da li u Zakonom o divljači i lovstvu /Zakon o divjadi in lovstvu/ u Republici Sloveniji, predviđeno da posle položenog lovačkog ispita, lovci moraju pohađati dodatne obuke, ili nekakve edukacije, kako bi ostarili pravo na lovnu kartu, koje je već utvrđeno zakonom? Šta je sa lovočuvarima u smislu njnihove edukacije?

„Nikakvo dalje obnavljanje ne treba. Mi imamo prilično složen lovački izpit (najmanje 1 godinu praktični deo – rad u lovištu, participacija na najmanje 2 kinološke in najmanje 2 streljačke utakmice, kategorizaciji trofeja,…). U tome periodu opravljaju i izpit za oružje (teorija: prva pomoč, zakon o oružju, balistika, oružje, nesretni slučajevi, …)

Praksa: pocanje sačmom – trap, pucanje olučenom cjevi, pucanje kratkicevnim oružjem).

Nakon godine dana može pristupit teoretskim izpitu. Prvo ima jedo 8 parcialnih izpita na kraju ina zključni izpit izpred komisije koju je imenovao ministar.

Pošto dobije lovački izpit mož dobit izkaznicu (ako ima 18 godina) i oružni list (ako ima 18).

Posle tega ne treba više da obnavlja znanje. Mi nekako tumačimo, da svaki dobije 12 stručnih revija i 1 stručnu knjigi i da je to nekakvo permanentno obrazovanje.

Ali je drugčije za lovočuvare. Za ove stoji u zakonu, da treba da se pored bazičnig kurza, svakih 5 godina dopunsko školuje. Ako nema tog dopunskog kurza, ministarstvo ge ne potvrdi za lovočuvara, a u poslednje vreme lovačka inšpekcija intenzivno proverava ove dopunske kurze. To je krači kurz (3-4 sata).

Isto je za preglednika mesa divljači. Bazični kurz od 12 sati sa izpitom na kraju, treba da se obnovi na 5 godina (novosti u zakonima). Predavaju državni veterinari.

Lovacki savez Hrvatske

Kolegi lovcu, članu ispitne komisije primorko goranske županije u Republici Hrvatskoj, postavili smo isto pitanje.

A vidi, ja sam baš nedavno bio na seminaru u Hrvatskom lovačkom savezu, inače sam ispitivač, tako da mogu reći da sam u toku …

Kod nas je trenutno situacija da nema nikakvih dodatnih zahtjeva osim da se položi ispit, a čak je i to malo opušteno od korone.

Ono što sada lovacki savez ide prema vladi jest da se opet vrati stažiranje, izlazak u lovište sa lovcima godinu dana prije polaganja, da steknu neka znanja u praksi i da se vidi jeli to za njih, nakon toga predavanja (kao što je bilo prije korone) i onda ispit. Dali će proći ne znam ali to smo tražili kroz izmjene koje su u tijeku

Lovacki Savez Makedonije

Konsultovan je i Prof.dr. Vladimir Maletić sa šumarskog fakulteta u Skoplju. Ni kod njih nema nikakve dalje obuke, kako bi se dobila lovna karta.

Zaprati
Obavesti o
0 Komentari
Inline Feedbacks
Pogledaj sve komentare
Možda će te i ovo zanimati

Budite u toku sa lovačkim novostima, pridružite se viber grupi Lovački Magazin!